Obsah

NÁVOD PRO PRÁCI S DATABÁZÍ PRAMENŮ IBM

 

VYHLEDÁVÁNÍ A PRÁCE S DATABÁZÍ

V databázi jsou evidovány jednak kopie korespondence vztahující se k Bohuslavovi Martinů, jednak kopie notových a nenotových pramenů Martinů skladeb (rukopisy i tisky partitur, klavírních výtahů, skic, libret apod.). Oba fondy jsou spravovány odděleně. Veškeré materiály jsou fyzicky uloženy v knihovně Institutu Bohuslava Martinů v Praze.

 

KORESPONDENCE

Pro vyhledání konkrétního dopisu či konvolutu dopisů přepněte v databázi na liště v záhlaví na stranu KORESPONDENCE. Zobrazený seznam obsahuje všechny dopisy evidované v databázi, dopisy jsou seřazeny podle signatur fondu. Pro vyhledávání ve fondu korespondence použijte vyhledávací nástroj v levém horním rohu stránky. Nabízené pole hledat vyhledá zadaný výraz fulltextově v celé databázi korespondence. Pro přesnější vyhledávání můžete využít formulář rozšířené hledání, v němž lze vyhledávat podle přesných kritérií.

Pole označená symbolem lupy vyhledávají v příslušných databázích osob, korporací, lokací či skladeb. Pro volbu vyhledávané položky je nutné nejprve napsat do vyhledávacího pole počáteční písmena vyhledávaného výrazu (např. pro vyhledání dopisů s Bohuslavem Martinů coby odesílatelem vepište do pole odesílatel „mart“), následně se u patřičného pole zobrazí seznam potenciálních výrazů, z něhož vyberte Vámi požadovaný (např. „Martinů, Bohuslav“).

V poli pro vyhledávání skladba jako předmět lze vyplňovat jak název skladby, tak i Halbreichovo číslo. V případě vyhledávání podle Halbreichova čísla je nutné do vyhledávacího pole zadat pouze číslovku.

Názvy korporací jsou uváděny vždy v originální podobě a nejsou překládány. Pokud chcete najít variantní podobu názvu Vámi hledané korporace, využijte fulltextové vyhledávání v databázi korporací, kam můžete přepnout pomocí lišty v záhlaví. V této databázi jsou uvedeny překlady názvů institucí do češtiny a angličtiny.

Pro zobrazení detailní charakteristiky konkrétního dopisu klikněte na patřičný řádek. Je nutné kliknout mimo jméno příjemce či odesílatele dopisu, protože jména osob a korporací odkazují na stránky s bližšími informacemi o nich.

 

SKLADBY A PRAMENY

Součástí databáze je také soupis skladeb Bohuslava Martinů, který zároveň slouží pro přístup k hudebním pramenům vážícím se na jednotlivé skladby. Na straně SKLADBY je zobrazen seznam všech Martinů skladeb řazených podle Halbreichova čísla. Pro vyhledávání v seznamu skladeb použijte vyhledávací nástroj v levém horním rohu stránky. Nabízené pole hledat vyhledá zadaný výraz fulltextově v celém seznamu. Pro přesnější vyhledávání můžete využít formulář rozšířené hledání, v němž lze vyhledávat podle přesných kritérií.

Pole označená symbolem lupy vyhledávají v příslušných databázích osob, korporací, lokací či skladeb. Pro volbu vyhledávané položky je nutné nejprve napsat do vyhledávacího pole počáteční písmena vyhledávaného výrazu (např. pro vyhledání dopisů s Bohuslavem Martinů coby odesílatelem vepište do pole odesílatel „mart“), následně se u patřičného pole zobrazí seznam potenciálních výrazů, z něhož vyberte Vámi požadovaný (např. „Martinů, Bohuslav“).

Názvy korporací jsou uváděny vždy v originální podobě a nejsou překládány. Pokud chcete najít variantní podobu názvu Vámi hledané korporace, využijte fulltextové vyhledávání v databázi korporací, kam můžete přepnout pomocí lišty v záhlaví. V této databázi jsou uvedeny překlady názvů institucí do češtiny a angličtiny.

Pro zobrazení detailního popisu konkrétní skladby klikněte na patřičný řádek.

Posledním údajem na stránce popisu skladby je soupis pramenů k dané skladbě. Kliknutím na vybraný pramen je možné zobrazit detailní popis tohoto pramene. Kliknutím na název skladby na straně popisu pramene je možné přepnout zpět na stranu s popisem skladby.

 

LIDÉ A KORPORACE

Databáze pramenů Institutu Bohuslava Martinů obsahuje kromě údajů o materiálech pramenné povahy také databázi osob a korporací. Osoby a korporace jsou vázány na prameny nebo jiným způsobem souvisí s osobností Bohuslava Martinů. Tyto databáze můžete jednoduše prohledávat pomocí fulltextového vyhledávání na patřičné stránce DATABÁZE.

 

USPOŘÁDÁNÍ FONDU KORESPONDENCE

 • Kopie dopisů shromážděné v Knihovně NBM jsou řazeny do konvolutů vztahujících se k jedné osobě či korporaci. Tematicky svázané konvoluty někdy sdružují i více osob, např. konvolut Sacher (signatura Sac) obsahuje jak dopisy Paula Sachera, tak dopisy Maji Sacherové.
 • Ve všech konvolutech jsou dopisy řazeny chronologicky.
 • Obsah jednotlivých konvolutů je uveden v soupisu fondu korespondence. U každého konvolutu je uvedena jeho signatura, jména osob či názvy korporací, vročení, jazyk a počet dopisů a jejich fyzické uložení v Knihovně NBM.
 • Formát signatury je vysvětlen na následujících příkladech:
  • Ryb 1941-07-13 = dopis z konvolutu Franka Rybky s datem odeslání 13. července 1941
  • Ryb 0000-00-00a = dopis z konvolutu Franka Rybky s neznámým datem odeslání
 • Každá osoba či korporace, která si dopisuje s Bohuslavem Martinů, má svůj vlastní konvolut, jehož zkratka je tvořena třemi počátečními písmeny příjmení (př. Jan Löwenbach = Löw), v případě shodnosti počátečních písmen příjmení je pak signatura doplněna počátečním písmenem křestního jména (př. Stanislav Novák = NovS). Zkratky konvolutů korporací jsou tvořeny počátečními písmeny názvu korporace (př. Národní divadlo = ND, Státní hudební vydavatelství = SHV).
 • V případě, kdy adresátem ani odesílatelem dopisu není Bohuslav Martinů, je dopis zařazen do konvolutu jedné z osob (korporací) v korespondenčním vztahu. Například dopis Rosalie Barstow Franku Rybkovi musí být zařazen buď v konvolutu Franka Rybky (Ryb), nebo Rosalie Barstow (BarR) a zde je nutné uplatnit hierarchii konvolutů.
  • Konvoluty s vyšším pořadím v hierarchii mohou obsahovat dopisy z konvolutů s nižším pořadím v hierarchii, resp. některé dopisy z konvolutů s nižším pořadím v hierarchii mohou v daném konvolutu chybět, protože jsou zařazeny v konvolutu s vyšším pořadím v hierarchii.
  • Konvolut Boosey & Hawkes (BH), který má přiřazeno číslo 1, je na nejvyšším stupni hierarchie. Naopak konvolut Charlotte Martinů (MarC) má přiřazeno číslo 999, a je tedy na nejnižším stupni hierarchie.
  • Konvoluty, jež nemají přiřazena čísla hierarchie, jsou automaticky podřazena konvolutům s přiřazeným dvojmístným číslem a nadřazena konvolutům s číslem trojmístným. U konvolutů bez přiřazeného čísla nebylo nutné jejich pořadí v hierarchii určit.
  • Jelikož je Bohuslav Martinů adresátem či odesílatelem naprosté většiny korespondence uložené ve fondu Knihovny NBM, je tato cele roztříděna do konvolutů osob nebo korporací, s nimiž Bohuslav Martinů vedl korespondenci. Neexistuje tedy konvolut Bohuslava Martinů.
  • Hierarchie je stanovena ve zvláštním sloupci v soupisu fondu korespondence.

 

ZKRATKY

 

EDITORSKÉ ZKRATKY

[...] část textu vynechána nebo jedno slovo z původního textu vynecháno kvůli nečitelnosti
[...?...] vynechán delší úsek textu kvůli nečitelnosti
[?] nejasnost kdo/co to je? nejasnost o významu předcházejícího slova či části textu
[!] chyba v předcházejícím textu
[Martinů] doplněný údaj
[Martinů?] doplněný údaj nejistý
[auth.] autorizovaný název skladby

 

ZKRATKY PRAMENŮ

Označení pramenů k jednotlivým skladbám vychází ze zkratek pramenů používaných pro Souborné vydání díla Bohuslava Martinů. Zkratky vyjadřují co nejpřesněji charakter daného pramene. Čísla za prameny značí chronologické řazení pramenů stejného typu (např. BP1, BP2, atd.):

Autografy
A – na začátku = vše psáno rukou BM
A – na konci = obsahuje Martinů vpisky

A autografní partitura (též „mastersheets“ či „transparent“)
CS opis partitury cizí rukou
 
BP blueprintová kopie bez zanášek Martinů (papír Circle Blue Print, Maestro)
BPA blueprintová kopie se zanáškami Martinů
 
DL diazotypická kopie (diazotypie je druh kopírovací techniky)
DLA diazotypická kopie se zanáškami Martinů
 
X Xerox (všechny typy kopií, včetně negativních kopií)
XA Xerox se zanáškami B. Martinů
XAA Xerox autografní partitury se zanáškami Martinů
 
P part(s) by foreign hand
PA opis partů cizí rukou se zanáškami Martinů
AP autograf partů
BPP blueprintová kopie opisu partů cizí rukou
BPPA blueprintová kopie opisu partů cizí rukou se zanáškami Martinů
 
SP opis sólového partu cizí rukou
SPA opis sólového partu cizí rukou se zanáškami Martinů
ASP autograf sólového partu
PSP tisk sólového partu
 
VS vokální partitura cizí rukou
AVS autograf vokální partitury
PFVS korekturní obtahy vokální partitury cizí rukou
PFVSA korekturní obtahy vokální partitury rukou Martinů
 
PR klavírní výtah cizí rukou
APR autograf klavírního výtahu
PRA klavírní výtah se zanáškami Martinů
BPPR blueprintová kopie klavírního výtahu
PFPR korekturní obtahy klavírního výtahu cizí rukou
PFPRA korekturní obtahy klavírního výtahu rukou Martinů
 
TS textový pramen (původní text, kniha, textová předloha)
SY synopse
 
L libreto nebo vokální text cizí rukou
AL autograf libreta
LA libreto cizí rukou se zanáškami Martinů
PL tisk libreta
 
LC soupis korektur cizí rukou
ALC autografní soupis korektur
 
PF korekturní obtahy partitury cizí rukou
PFA korekturní obtahy partitury rukou Martinů
PFP korekturní obtahy partů cizí rukou
PFPA korekturní obtahy partů rukou Martinů
PFPR korekturní obtahy klavírního výtahu cizí rukou
PFPRA korekturní obtahy klavírního výtahu rukou Martinů
 
LE dopis
PS tisk partitury (PS2 druhé vydání se změnami, ...)
PP tištěné party
PPR tištěný klavírní výtah
PV klavírní verze/úprava
D průběhová skica
S skica
 
S soprán
A alt
T tenor
B bas
C sbor
mS mezzosoprán
Bar baryton
Sp recitátor

 

ZKRATKY NÁSTROJŮ

Pro označení obsazení skladeb je v Databázi pramenů IBM používáno ustálených zkratek, které jsou platné pro Souborné vydání díla Bohuslava Martinů:

Zkratka Označení (ital. /original)
Arm Armonio/Harmonium
Arpa Arpa
Banjo Banjo
Batt Batteria
Camp Campana
Campnl Campanella
C claire  
Cast Castagnette
Cel Celesta
Cemb Cembalo
Cl Clarinetto/Clarinetti
Cl basso Clarinetto basso
Coch Cochiti
Coco Cocoon rattle
Cb / Cbi Contrabbasso / Contrabbassi
Cfg Controffagotto
Cor Corno
Cor ing Corno inglese
Crot Crotales
DH Deer hooves
Fg Fagotto
Fisarm Fisarmonica
Fl a becc Flauto a becco
Fl dolce Flauto dolce
Fl Flauto
Fl picc Flauto piccolo/Ottavino
Flex Flexatone
GC Gran Cassa
Glock Glockenspiel
Gong Gong
M Dics Metal disc rattle
Ob Oboe
Org Organo
Pf Pianoforte
Ptti Piatti
Sass Sassofono
Sass alto Sassofono alto
Sass tenore Sassofono tenore
S drum Snare drum
Tamb basco Tamburello/Tamburo basco
Tbrino Tamburino
Tamb picc Tamburo piccolo
Tamb mil Tamburo militare
Tamb rull Tenor drum/Tamburo rullante
Tam-tam Tam-tam
Ther Theremin
Timp Timpani
Trgl Triangolo
Tr/Tre Tromba /Trombe
Tr basso Tromba basso
Trb Trombone
Trb basso Trombone basso
Tb Tuba
Vla/Vle Viola/Viole
Vl I Violino I/Violini I
Vl II Violino II/Violini II
Vc Violoncello/Violoncelli
WL Wooden logs
WB Wooden block
Xil Xilofono